Beställ material epilepsi

Actavis Epilepsi har gjort stora satsningar i produktsortiment, styrkor och förpackningsstorlekar av generiska läkemedel. Vi har sett till att vården fått värdefulla hjälpmedel i form av patientinformationsmaterial, epilepsidagböcker, produktguide mm. Vår satsning på dosdispensering underlättar läkemedelshanteringen på vårdinstitutioner. Vi har även produktspecialister, som gärna kommer till er och informerar om våra epilepsiprodukter.

Via beställningsformuläret nedan kan ni beställa våra hjälpmedel och även ladda hem PDF-versioner av våra patientbroschyrer.

Patientinformationsbroschyrer


Lamotrigin Actavis – Patientinformationsbroschyr
Lamotrigin Actavis – Patientinformationsbroschyr
Ladda ner

Levetiracetam Actavis – Patientinformationsbroschyr
Levetiracetam Actavis – Patientinformationsbroschyr
Ladda ner

Levetiracetam Oral Lösning Actavis Group – Patientinformationsbroschyr
Levetiracetam Oral Lösning Actavis – Patientinformationsbroschyr
Ladda ner

Topiramat Actavis – Patientinformationsbroschyr
Topiramat Actavis – Patientinformationsbroschyr
Ladda ner

Gabapentin Actavis – Patientinformationsbroschyr
Gabapentin Actavis – Patientinformationsbroschyr
Ladda ner

Övriga hjälpmedel


Fakta om epilepsi
Fakta om epilepsi
Vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som fått diagnosen epilepsi.
Läs faktahäftet

Vi har också epilepsi
Vi har också epilepsi
Vänder sig i första hand till barn i skolans låg- och mellanstadium som fått besked att de har fått epilepsi.
Läs faktahäftet

Produktguide
Produktguide
Presenterar samtliga våra epilepsiprodukter, praktiskt förpackat i ett fickformat.

Patientdagbok
Patientdagbok
Överskådlig anfallskalender i plånbocksformat.

Informationspärm barn – ”Flip over”
Informationspärm barn – ”Flip over”
Informationspärm som vänder sig till barn. Pärmen är tänkt att underlätta det första informationssamtalet med epilepsipatienter och deras anhöriga och kan användas som en checklista så att alla viktiga delar kommer med.

Informationspärm ungdomar och vuxna – ”Flip over”
Informationspärm ungdomar och vuxna – ”Flip over”
Informationspärm som vänder sig till ungdomar och vuxna. Pärmen är tänkt att underlätta det första informationssamtalet med epilepsipatienter och deras anhöriga och kan användas som en checklista så att alla viktiga delar kommer med.

Hjälpmedel för upptitrering och nedtitrering av läkemedel


Upptitreringsblock
Upptitreringsblock
Standardiserade upptitreringsscheman som sparar tid och minskar risken för feltolkningar
För att underlätta upptitrering av våra epilepsiläkemedel och i förekommande fall samtidig nedtitrering av ett annat läkemedel, har vi tagit fram förtryckta scheman. Fördelen med dessa, hoppas vi, är att ni slipper använda handskrivna lappar med risk för feltolkningar och missförstånd. Det enda ni behöver fylla i på dessa scheman är vilken styrka patienten ska titrera med, samt hur många tabletter vid respektive tillfälle. Inför ni våra scheman som standard, vet alla i personalen hur och med vilket material patienten fått information om upptitrering av våra läkemedel. Det här betyder ökad trygghet för patienten samt att information och frågor om upptitrering tar mindre tid vid patientbesök och telefonrådgivning.

Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Lamotrigin Actavis: Rx F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från 13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Varningar och försiktighet: Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas. EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09. Datum för översyn av produktresumé: 2021-04-13. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se

Levetiracetam Actavis Group: Rx F filmdragerad tablett 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg och oral lösning 100mg/ml 300 ml. ATC: N03AX14. Levetiracetam Actavis och Levetiracetam Actavis Group är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi. Levetiracetam Actavis är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi, vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi, vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Det föreligger en liten ökad risk för suicidtankar. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2021-05-21. För ytterligare information och aktuellt pris se www.fass.se. Levetiracetam tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se.

Topiramat Actavis: Rx F filmdragerad tablett 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Monoterapi till vuxna, ungdomar och barn över 6 år med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall. Tilläggsbehandling till barn från 2 års ålder, ungdomar och vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering eller primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom. Topiramat är indicerat hos vuxna som profylax av migränhuvudvärk efter noggrann utvärdering av möjliga alternativa behandlingsmetoder. Topiramat är inte avsett för akut behandling. Liten ökad risk för suicidalbeteende, försiktighet till patienter med nedsatt njur-, leverfunktion. Innehåller lecitin. ATC: N03AX11. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på produktresumé daterad 2020-11-20.

Gabapentin Actavis: Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2019-06-17.

Senast uppdaterad 8 november 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se