Alkohol beroende

Luftvägar

Teva har en lång bakgrund inom luftvägar då vi redan 1996 lanserade produkten Airomir (salbutamol) som idag är en välkänd bronkdilaterare. Under åren har Teva lanserat en rad  läkemedelsbehandlingar exempelvis DuoResp Spiromax (budesonid/formoterol) och Cinqaero (reslizumab). Tevas sortiment består idag av läkemedel inom områdena astma, KOL och cystisk fibros - sjukdomar som över 1,3 miljon personer i Sverige lever med.1-3 Vi fokuserar på att tillhandahålla användarvänliga lösningar för dessa patienter och sjukvården, till ett kostnadseffektivt pris.

KOL

KOL är mycket vanligt och i Sverige bedöms över en halv miljon människor leva med sjukdomen.1 Den vanligaste orsaken är rökning men även andra faktorer som ärftlighet och hög exponering för damm och avgaser har visat sig öka risken för KOL.1

Astma

Astma är en inflammatorisk sjukdom av luftvägarna som är mycket vanlig. Uppskattningsvis finns det cirka 800 000 astmatiker i Sverige och det är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar.2 En del astmatiker, framförallt barn, kan växa ifrån sin astma.

Cystisk fibros

Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som drabbar ungefär 20 barn per år i Sverige och innebär att slemproducerande körtlar i kroppen inte fungerar normalt.3 För att ett barn ska drabbas av cystisk fibros krävs det att båda föräldrarna är anlagsbärare.

Hosta

Hosta är ett sätt för luftvägarna att försöka göra sig av med sådant som irriterar. Oftast beror hostan på en förkylning och då går den över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Hosta kan också bero på andra sjukdomar i luftvägarna eller lungorna, eller att luftvägarna irriteras av till exempel rök.

Airomir® (salbutamol) inhalationsspray 0,1 mg/dos. Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Indikation: För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Airomir är indicerat för vuxna, ungdomar och barn. För barn under 4 år, se avsnitt 4.2 och 5.1. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Airomir tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Airomir® Autohaler® (salbutamol) inandningsstyrd inhalationsspray 0,1 mg/dos, Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Indikation: Symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna och barn från 4 år. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir Autohaler skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärtkärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. SPC Juni 2020.  För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Airomir Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

DuoResp® Spiromax® (budesonid/formoterol) Rx, F. Kombination av inhalationssteroid (budesonid) och långverkande β2-agonist (formoterol) i styrkorna DuoResp Spiromax 160µg/4,5 µg och DuoResp Spiromax 320 µg/9 µg. DuoResp Spiromax är endast avsett för vuxna 18 år och äldre. Indikationsområde vid astma: DuoResp Spiromax är indicerat för regelbunden behandling av astma när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande β2-adrenoceptoragonist) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande β2-adrenoceptoragonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptoragonister. Underhålls- och vidbehovsbehandling endast med DuoResp Spiromax 160 µg/4,5 µg. DuoResp Spiromax är inte avsett för initial astmabehandling. Indikationsområde vid KOL: Symtomatisk behandling av patienter med KOL med FEV< 70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilatation) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. Förpackning: Inhalator, pulver. Varningar och försiktighet: Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos KOL-patienter. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. SPC Juni 2020. DuoResp Spiromax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
CINQAERO® (reslizumab) Rx, EF.  Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat), 10 mg/ml. ATC-kod: R03DX08. Indikation: CINQAERO är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling (se avsnitt 5.1 i fass.se). Varningar och försiktighet: Reslizumab ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Akuta systemiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, har rapporterats i samband med reslizumab. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av SPC November 2019. CINQAERO tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Senast uppdaterad 23 september 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.