Beställ material luftvägar

DuoResp Spiromax


Placebo/Spiromax
Placebo/Spiromax
(DuoResp)


10-pack engångsmunstycken till Autohaler
DuoResp - Spiromax Munstycken engångs 10-pack

DuoResp patientbroschyr
DuoResp Spiromax patientbroschyr
Ladda ner pdf, 3 olika språk

Braltus


Placebo/Braltus
Placebo/Braltus Zonda
Tillfälligt slut
Patientbroschyr
Braltus patientbroschyr svenska

Ladda ner

Airomir


Placebo/Autohaler
Placebo/Autohaler
(Airomir/AeroBec)


10-pack engångsmunstycken till Autohaler
Airomir – Munstycken till Airomir Autohaler engångs 10 pack

Patientbroschyr Airomir Autohaler
Patientbroschyr
Airomir Autohaler

Ladda ner

Patientbroschyr Airomir Inhalationsspray
Patientbroschyr
Airomir Inhalationsspray

Ladda ner

AeroBec


Patientbroschyr AeroBec Autohaler
Patientbroschyr
AeroBec Autohaler

Ladda ner

Patientbroschyr AeroBec Inhalationsspray
Patientbroschyr
AeroBec Inhalationsspray

Ladda ner

Colobreathe


Placebo/Turbospin
Turbospinn inhalator

Övrigt


Inhalatorplansch
Inhalatorplansch
Ladda ner

Inhalatorbroschyr
Inhalatorbroschyr
Ladda ner

Jag bekräftar härmed att jag läst och förstått Teva Sweden AB ["Teva"] Privacy Policy och samtycker till att Teva får behandla mina personuppgifter för att kommunicera med mig angående produkter, tjänster och övriga erbjudanden. 
Jag är införstådd med att jag kan återkalla mitt samtycke närsomhelst.

DuoResp® Spiromax® (budesonid/formoterol) Rx, F. Kombination av inhalationssteroid (budesonid) och långverkande β2-agonist (formoterol) i styrkorna DuoResp Spiromax 160μg/4,5 μg och DuoResp Spiromax 320 μg/9 μg. Indikationsområde vid astma: DuoResp Spiromax är indicerat för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) när kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande β2-adrenoceptoragonist) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och behovsmedicinering med inhalerad kortverkande β2-adrenoceptoragonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptoragonister. Underhålls- och vidbehovsbehandling endast med DuoResp Spiromax 160 μg/4,5 μg. DuoResp Spiromax är inte avsett för initial astmabehandling. Indikationsområde vid KOL: DuoResp Spiromax är indicerat för vuxna som är 18 år eller äldre för symtomatisk behandling av patienter med KOL med FEV1 < 70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilatation) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. Förpackning: Inhalator, pulver. Varningar och försiktighet: Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos KOL-patienter. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. SPC 2021–05.

Braltus® (tiotropiumbromid) Rx. F, antikolinergikum, 10 mikrogram/dos inhalationspulver i hård kapsel. Braltus är indicerat som en bronkdilaterande underhållsbehandling för lindring av symtom hos patienter (vuxna från 18 år) med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varningar och försiktighet: Kapslarna är avsedda för inhalation och får inte sväljas. Tiotropiumbromid är en bronkdilaterare för underhållsbehandling en gång per dygn. Tiotropium ska inte användas för initial behandling vid akuta episoder av bronkospasm, d.v.s. som en vid- behovsbehandling. Tiotropium ska användas med försiktighet hos patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blåshalsförträngning (se avsnitt 4.8). För fullständig förskrivarinformation och pris se fass.se. SPC Feb 2021. Braltus tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Airomir® (salbutamol) inhalationsspray 0,1 mg/dos. Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, selektiva beta-2-stimulerande medel. Indikation: För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Airomir är indicerat för vuxna, ungdomar och barn. För barn under 4 år, se avsnitt 4.2 och 5.1. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. Graviditet/Amning:  Salbutamol ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Beslutet om att fortsätta/avbryta amning respektive behandling med salbutamol bör tas baserat på fördelarna med amning för barnet respektive behandling med salbutamol för kvinnan. SPC Juni 2020.  För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se 

Airomir® Autohaler® (salbutamol) inandningsstyrd inhalationsspray 0,1 mg/dos, Rx, F. ATC-kod: R03AC02. Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, selektiva beta-2-stimulerande medel. Indikation: Symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna och barn från 4 år. Varningar och begränsningar: Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar skall följas kliniskt och med lungfunktionsprov. Airomir Autohaler skall ges med försiktighet till patienter med svårare hjärtkärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi. Graviditet/Amning: Salbutamol ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Besultet om att fortsätta/avbryta amning respektive behandling med salbutamol bör tas baserat på fördelerna med amning för barnet respektive behandling med salbutamol för kvinnan. SPC Juni 2020.  För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. 

AeroBec® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: Aerobec har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder.Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

AeroBec® Autohaler® (beklometasondipropionat) 50 mikrogram/dos resp 100 mikrogram/dos inhalationsspray, lösning. Rx, F. ATC-kod: R03BA01. Indikation: Bronkialastma. Varningar och begränsningar: AeroBec Autohaler har ingen effekt på akuta besvär utan skall ges som långsiktig profylaktisk behandling. Full effekt av AeroBec Autohaler kan förväntas först efter ca 10 dagars regelbunden användning. Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av AeroBec Autohaler enligt läkarens ordination, även vid symtomfrihet. Systemiska effekter kan inträffa vid inhalationsbehandling med alla inhalerade kortikosteroider, särskilt efter höga doser under långa perioder. Vid behandling av gravida kvinnor med AeroBec Autohaler ska alltid lägsta effektiva dos eftersträvas samtidigt som risken med försämrat astmatillstånd måste beaktas. SPC Aug 2020. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Aerobec Autohaler tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel: 042-12 11 00. www.teva.se.

Colobreathe (kolistimetatnatrium), Rx,F, ATC- kod: J01XB01. Inhalationspulver 125 mg, hård kapsel. Antibakteriellt medel för systemiskt bruk. Indikation: Colobreathe är indicerat för behandling av kroniska lunginfektioner, orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (CF) från 6 år och äldre (se avsnitt 5.1). Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Varningar och försiktighet: Efter varje inhalation av Colobreathe ska munnen sköljas med vatten. Vattnet ska inte sväljas. Bronkospasm eller hosta kan inträffa efter inhalation. Colobreathe ska användas med extrem försiktighet hos patienter med myastenia gravis, eftersom det finns risk för läkemedelsinducerad neuromuskulär blockad. Graviditet/amning: Colobreathe ska inte användas under graviditet och amning. Datum för översyn av produktresumé 2020/10. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass,se.

Senast uppdaterad 31 januari 2023

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se