Administrering

AJOVY® ges som subkutan injektion med förfylld injektionspenna eller förfylld spruta som patienten kan självadministrera i hemmet efter initial upplärning av sjukvårdspersonal.1

Injektion med AJOVY® (fremanezumab) förfylld injektionspenna

Injektion med AJOVY® (fremanezumab) förfylld spruta

Dosering

Två doseringsregimer:1

  • Var tredje månad: Tre förfyllda injektionspennor alt. sprutor med totalt 675 mg AJOVY®

    alternativt

  • Per månad: En förfylld injektionspenna alt. spruta med 225 mg AJOVY®
Ajovy dosering

Som monoterapi eller i kombination med oral förebyggande behandling

När behandling med AJOVY® inleds kan samtidig migränförebyggande behandling fortsätta om förskrivaren anser att det är nödvändigt.1

I fas III-studierna2,3 tog cirka 21 % av patienterna samtidigt andra förebyggande mediciner, fördelning av medicineringen skedde enligt följande:

  • 1000+ patienter fick AJOVY® i monoterapi som förebyggande behandling
  • 280+ patienter fortsatte med sin orala förebyggande behandling parallellt med behandling med AJOVY®

Referenser:

  1. AJOVY® Produktresumé, fass.se
  2. Dodick DW et al. Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine. JAMA 2018; 319(19): 1999-2008
  3. Silberstein et al. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl Med 2017; 377(22): 213-2122

AJOVY® (fremanezumab). Rx, (F), ATC- kod N02CD03. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektions-penna 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i sällsynta fall. Patienterna ska informeras om symtomen på överkänslighetsreaktioner. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår ska lämplig behandling sättas in och fremanezumab-behandlingen avbrytas. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. Användning av fremanezumab under amning kan övervägas endast om kliniskt behov föreligger. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11/2023. AJOVY tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 24 oktober 2022

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se