Administrering

AJOVY® ges som subkutan injektion med förfylld injektionspenna eller förfylld injektionsspruta som patienten kan självadministrera i hemmet efter initial upplärning av sjukvårdspersonal.1

Injektionshjälp

Injektion med AJOVY® (fremanezumab) förfylld injektionspenna

Injektion med AJOVY® (fremanezumab) förfylld injektionsspruta

Dosering

Två doseringsregimer:1

  • Var tredje månad: Tre förfyllda injektionspennor alt. injektionssprutor med totalt 675 mg AJOVY®

    alternativt

  • Per månad: En förfylld injektionspenna alt. injektionsspruta med 225 mg AJOVY®
Ajovy dosering

Som monoterapi eller i kombination med oral förebyggande behandling

När behandling med AJOVY® inleds kan samtidig migränförebyggande behandling fortsätta om förskrivaren anser att det är nödvändigt.1

I fas III-studierna2,3 tog cirka 21 % av patienterna samtidigt andra förebyggande mediciner, fördelning av medicineringen skedde enligt följande:

  • 1000+ patienter fick AJOVY® i monoterapi som förebyggande behandling
  • 280+ patienter fortsatte med sin orala förebyggande behandling parallellt med behandling med AJOVY®

Referenser:

  1. AJOVY® Produktresumé, fass.se
  2. Dodick DW et al. Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine. JAMA 2018; 319(19): 1999-2008
  3. Silberstein et al. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl Med 2017; 377(22): 213-2122

AJOVY® (fremanezumab), Rx, (F), ATC- kod N02CX09. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektionspenna 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: AJOVY är endast avsett för subkutan injektion. Det ska inte administreras intravenöst eller intramuskulärt. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11 2019.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AJOVY® tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

AJOVY® subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 10 maj 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.