Verkningsmekanism

Hur fungerar AJOVY®?

Bakgrund
CGRP är en neuropeptid involverad i den neurogena inflammationsprocessen och är en nyckelmediator i patofysiologin för migrän.1

I samband med migränhuvudvärk har patienterna förhöjda nivåer av CGRP, en neuropeptid som återfinns både i det centrala och perifera nervsystemet.2

När CGRP binder till sina olika receptorer uppstår en kaskad av händelser, som involverar mastcells-degranulering, vasodilatering och extravasering av protein.3

CGRP-aktivering bidrar till en neurogen inflammation som är associerad med migränsmärta.4

Verkningsmekanism
Fremanezumab är en humaniserad IgG2Δa/kappa monoklonal antikropp från en murin prekursor. Fremanezumab binder selektivt till den kalcitoningenrelaterade peptid (CGRP)‑liganden och förhindrar båda CGRP‑isoformerna (α- och β‑CGRP) att binda till CGRP‑receptorn.

Även om den exakta verkningsmekanismen för hur fremanezumab förebygger migränattacker är okänd tros förebyggandet av migrän ske genom dess modulerande effekt på trigeminussystemet. Det har visat sig att CGRP‑nivåerna ökar signifikant under en migränattack för att sedan återgå till normala nivåer när huvudvärken lättar.

Fremanezumab är mycket specifik för CGRP och binder inte till närbesläktade ämnen (t.ex. amylin, kalcitonin, intermedin och adrenomedullin).5

  AJOVY® är en anti-CGRP monoklonal antikropp utvecklad för att specifikt binda till CGRP-liganden och blockera dess effekt.5,6

Film som illustrerar den tänkta verkningsmekanismen för AJOVY®

Referenser:

  1. Edvinsson et al. CGRP as the target of new migraine therapies — successful translation from bench to clinic. Nat Rev Neurol. 2018
  2. Edvinsson et al. Discovery of CGRP in relation to migraine. Cephalalgia 2019; 39: 331-2
  3. Tepper et al. History and Review of anti-Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) Therapies: From Translational Research to Treatment. Headache 2018; 58: 238-275
  4. Ashina et al. Migraine and the trigeminovascular system - 40 years and counting. Lancet Neurology published online May 2019
  5. AJOVY® Produktresumé, fass.se
  6. Marcelo E. et al. From LBR 101 to Fremanezumab for Migraine. CNS Drugs. 2018; 32: 1025-37

AJOVY® (fremanezumab). Rx, (F), ATC- kod N02CD03. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektions-penna 225 mg. Indikation: AJOVY är avsett som migränprofylax mot migrän hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Dosering: 225 mg en gång per månad eller 675 mg var tredje månad. Varningar och försiktighet: Anafylaktiska reaktioner har rapporterats i sällsynta fall. Patienterna ska informeras om symtomen på överkänslighetsreaktioner. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår ska lämplig behandling sättas in och fremanezumab-behandlingen avbrytas. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet. Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. Användning av fremanezumab under amning kan övervägas endast om kliniskt behov föreligger. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. SPC datum: 11/2023. AJOVY tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Senast uppdaterad 16 december 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se