Behandlingsrekommendationer

Behandling av migrän

Första steget är alltid en noggrann huvudvärksanamnes och gärna en period av dokumentation i en huvudvärksdagbok för att patienten själv ska bli lyhörd för migränsymtomen och de individuella triggerfaktorerna. Att lära sig hantera dessa triggers, dvs att utveckla copingstrategier är första behandlingssteget.

Läs mer här om informationen på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida

 

Rekommendationer om CGRP-monoklonala antikroppsbehandlingar

Här kan du ta del av rekommendationer från Svenska Huvudvärkssällskapet kring införande av CGRP-monoklonala antikroppsbehandlingar.

Läs mer här om informationen på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida

 

Migränprofylax vid kronisk migrän

NT-rådets yttrande till regionerna 2019-11-25, rekommendation och sammanvägd bedömning.

Läs mer här om informationen på hemsidan janusinfo.se


Projekt HUVUDSAKEN

HUVUDSAKEN är Svenska Huvudvärkssällskapets projekt för att understödja utvecklingen mot bättre fungerande regionala vårdkedjor för personer med migrän- och huvudvärkssjukdomar.

Trots de omfattande konsekvenserna för såväl individ som samhälle är migrän- och huvudvärkssjukdomar lågt prioriterade inom såväl primär- som sjukhusvården. Alla regioner skulle kunna bedriva en bra och kostnadseffektiv huvudvärksvård. Svenska Huvudvärkssällskapet har därför tagit fram rekommendationer för hur huvudvärksvården bör struktureras i Sveriges regioner för att bäst utnyttja resurser och verka för en jämlik vård till huvudvärkspatienter. Målgrupper för detta arbete är sjukvårdspolitiker, tjänstemän, neurologer och distriktsläkare. Projektet startade 2019 och kommer att fortgå under 2020.

HUVUDSAKEN, dess aktiviteter och relaterat material har tagits fram av Svenska Huvudvärkssällskapet i samarbete med läkemedelsföretagen Allergan, Lilly, Novartis och Teva, som tillsammans bidragit med ekonomiskt stöd.  

 

 

Senast uppdaterad 28 november 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.