Patientdialog

Vikten av en löpande dialog

Migrän är en mångfasetterad sjukdom som kan vara svårbehandlad. Ofta krävs upprepade behandlingscykler med olika individanpassade åtgärder innan man ser ett tillfredsställande behandlingssvar. Det är viktigt att vårdteamet för en löpande dialog med patienterna om hur migränen påverkar deras liv och om deras förväntningar på olika behandlingsalternativ, under hela interventionsperioden.1 

För att effektivt hantera förväntningarna på behandlingen bör patientutbildning påbörjas när diagnosen ställs.1

Många vanliga migränförebyggande åtgärder har ursprungligen tagits fram för andra indikationer och långsiktig följsamhet kan vara svår att upprätthålla, främst på grund av bristfälligt behandlingssvar eller oacceptabla biverkningsprofiler.5

Att engagera patienterna i behandlingsbesluten kan ha betydande effekt på både behandlingssvar och resultat av beteendeförändringar1,2, t.ex. har det visats att patientföljsamheten ökar när patienten, tillsammans med läkaren, beslutar om en dosregim som båda är nöjda med.6

Kontinuerlig bedömning av läkemedels effekter och biverkningar, tillsammans med patientrapporterade utfall, t.ex. olika livskvalitetsmått, är avgörande för utvärderingen av behandlingens effektivitet och behovet av nya strategier.1

Patientdialog

Diskussion om migränens påverkan

Migrän kan ha avsevärd påverkan på såväl människor med sjukdomen som deras vänner och närstående. Många som har migrän diskuterar sin upplevda funktionsnedsättning med sin läkare.³ 

Du kan hjälpa patienterna att förbättra sin livskvalitet genom att: 

  • hjälpa dem att bedöma viktiga aspekter av migränanfallen3
  • diskutera behandlingsmål och alternativ som tillgodoser deras behov och livsstil3,4
  • regelbundet utvärdera deras utveckling, inklusive effekten av behandlingar och eventuella förändringar av den påverkan som migrän har på deras liv3
  • förmedla kontakter med en lokal patientorganisation eller stödgrupp och uppmuntra dem att prata med andra som har migrän4.

Referenser:

  1. Antonaci F et al. Recent advances in migraine therapy. Springerplus 2016; 5: 637
  2. National Institute for Health and Care Excellence. Headaches in over 12s: diagnosis and management. Clinical guideline 150. September 2012 (updated 2015)
  3. Buse DC et al. Assessing and Managing All Aspects of Migraine: Migraine Attacks, Migraine-Related Functional Impairment, Common Comorbidities, and Quality of Life. Mayo Clin Proc 2009; 84:422–435
  4. Salt R. Nursing in Practice 2017 Available at: https://www.nursinginpractice.com/article/clinical-identifying-and-supporting-patients-migraine (last accessed October 2019)
  5. Z.Hepp et al. Persistence and switching patterns of oral migraine prophylactic medications among patients with chronic migraine: A retrospective claims analysis. Cephalalgia, 2017; Vol. 37(5) 470–485
  6. Cowan, R., Cohen, J.M., Rosenman, E. et al. Physician and patient preferences for dosing options in migraine prevention. J Headache Pain. 2019; 20 (1): 50
Senast uppdaterad 28 november 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se