Alkohol beroende

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta definieras som smärta orsakad av sjukdom eller skada som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Den svenska termen är nervsmärta.

Lågt räknat bedöms 100 000 individer i Sverige ha neuropatisk smärta. Flera studier talar för att prevalensen är betydligt högre eftersom tillståndet neuropatisk smärta anses vara underdiagnostiserat.1

Man skiljer på perifer och centralt utlöst neuropatisk smärta. Central genes kan vara stroke, multipel skleros, traumatisk ryggmärgsskada eller hjärnskada. Perifer genes kan vara mekanisk såsom traumatiskt eller kirurgiskt utlöst skada, entrapment (dvs tryck på nerv), diskbråck eller tumörorsakad nervpåverkan.1

Rekommenderad läkemedelsbehandling vid neuropatisk smärta2

I första hand

Amitriptylin
50–100 mg/dygn.

Gabapentin 
1 800–2 400 mg/dygn. För båda dessa preparat rekommenderas långsam dosupptitrering för att minska risken för biverkningar. Gabapentin i kombination med ett annat läkemedel (exempelvis nortriptylin) kan ge bättre effekt än singelterapi.

I andra hand

Pregabalin
300–600 mg/dygn. Både gabapentin och pregabalin bör sättas ut gradvis för att minska risken för utsättningssymtom.

I tredje hand

Duloxetin
60 mg/dygn. Börja med 30 mg/dygn för att minska risken för initialt illamående. Duloxetin bör sättas ut gradvis för att minska risken för utsättningssymtom.

Lidokain plåster 
(Versatis) vid begränsad smärtutbredning.

I fjärde hand

Tramadol
200–400 mg/dygn. Retardform bör användas.

Capsaicinplåster (Qutenza).
Behandling bör endast ges av eller i samråd med smärtläkare.

Gabapentin Actavis: Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2019-06-17.

TillvänjningPregabalin Teva (Pregabalin) Rx (F). Hårda kapslar 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg. ATC-kod: N03AX16.  Begränsning av subvention: Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) neuropatisksmärta endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Terapeutiska indikationer: 1) Epilepsi; Pregabalin Teva är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. 2) Generaliserat ångestsyndrom; Pregabalin Teva är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. 3) Neuropatisk smärta Pregabalin Teva är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Det har efter marknadsintroduktion förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner, innefattande fall av angioödem. Behandlingen med pregabalin ska avbrytas omedelbart vid symtom på angioödem, såsom svullnad av ansikte, i och runt munnen eller svullnad av de övre luftvägarna. Fall av felaktig användning, missbruk och beroende har rapporterats. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk eller beroende av pregabalin. För aktuellt pris, dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt övrig Information, se www.fass.se. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100,info@teva.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé Teva 2021-07-01

TillvänjningRisk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel

Senast uppdaterad 6 maj 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se