Osteoporos

Osteoporos/benskörhet

Minskande bentäthet är en naturlig process i åldrandet, dock sjunker bentätheten mer markant för kvinnor i samband med menopaus, det finns generella data som säger att 20 % av kvinnor mellan 50 och 84 års ålder lider av osteoporos, skulle en screening av kvinnor > 80 års ålder genomföras kommer 50 % att ha osteoporos. Hos män är det mer ovanligt och motsvarande siffra för män > 80 år är 17 %.

"Detta innebär inte att majoriteten av Sveriges äldre kvinnliga befolkning skall behandlas med läkemedel, men det innebär inte heller att de skall undanhållas från behandling i tron att det är normalt med låg bentäthet.”1

Personer med osteoporos är enligt Socialstyrelsen en mycket underbehandlad grupp när det gäller läkemedelsbehandling och varje år inträffar cirka 70 000 frakturer som kan härledas till osteoporos.

Definition

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av osteoporos är ett bentäthetsvärde på mer än 2,5 standardavvikelser under det genomsnittliga värdet för unga vuxna i samma befolkning. Detta kallas för T-värdet.

Rekommendationer

I rekommendationerna för behandling av osteoporos2 från Socialstyrelsen är Alendronsyra förstahandsalternativ med avsikt att minska bennedbrytning, därefter Zoledronsyra. I tredje hand rekommenderas Denosumab, eftersom effekten i 2012 års rekommendation inte motiverade annat. Teriparatid anses kunna vara förstahandspreparat hos patienter med mycket hög frakturrisk.3

Referenser:

1. Wallander M, Osteoporos och frakturrisk. Studentlitteratur 2017

2. https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar/sokiriktlinjerna
3. Läkemedelsverket Läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer BEHANDLINGSREKOMMENDATION | 30 APRIL 2020. Sidan 2

Teriparatide Teva. Rx (F). ATC-kod H05AA02. Lösning, i förfylld injektionspenna, 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvätska. Indikation: Teriparatide Teva är avsett för vuxna. Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män med ökad risk för frakturer. Incidensen vertebrala och icke-vertebrala frakturer reduceras signifikant hos postmenopausala kvinnor men detta har ej visats för höftfrakturer. Behandling av osteoporos i samband med kronisk systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinnor och män med ökad risk för frakturer. Varningar och begränsningar: Teriparatide är kontraindicerat vid: Hyperkalcemi. Allvarligt nedsatt njurfunktion. Andra metaboliska bensjukdomar (inklusive hyperparatyreoidism och Pagets bensjukdom) än primär osteoporos eller glukokortikoidinducerad osteoporos. Oförklarad stegring av alkalisk fosfatas. Tidigare strålbehandling av skelettet (utvärtes eller genom implantat). Patienter med skelettumörer eller skelettmetastaser ska ej behandlas med teriparatid. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”. Graviditet/amning: Teriparatide Teva är kontraindicerat för behandling under graviditet och amning. Subventioneras endast för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter. Grupperna begränsas på följande sätt: 1) Som förstahandsbehandling endast för: a) patienter som har T-score mindre än -3 och har haft minst två kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur. b) patienter med T-score mindre än -2,5 och har haft minst en klinisk kotfraktur och som kommer att behandlas med glukokortikoider i minst 6 månader med en dos motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn. 2) Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 och då: a) patienten haft minst en klinisk kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling, eller b) patienten under pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfrakturer. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2022-08. För ytterligare information och aktuellt pris se www.Fass.se. Teriparatide
Teva tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 23 september 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se