Beställ material osteoporos

Patienthjälpmedel


Teriparatide Teva Patientbroschyr
Teriparatide Teva patientbroschyr
Ladda ner

Teriparatide Teva Switchblock
Teriparatide Teva switchblock
Ladda ner

Teriparatide Teva doseringskalender
Teriparatide Teva doseringskalender
Ladda ner

Teriparatide kylväska, M
Teriparatide Teva kylväska, M

Teriparatide kylväska, S
Teriparatide Teva kylväska, S

Demoinjector för Teriparatide Teva
Demoinjector för Teriparatide Teva
Tillfälligt slut
Physician’s Certificate
Resekort
Intyg från behandlande läkare att bäraren av detta intyg behandlas med Teriparatide Teva och därför bär med sig läkemedel och injektor samt kanyler.

Litteratur


Osteoporos och Frakturrisk, en praktisk handbok
Osteoporos och Frakturrisk, en praktisk handbok
Vänder sig till blivande och yrkesverksamma specialister i allmänmedicin, geriatrik och ortopedi samt internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och reumatologi. Boken kan med fördel även användas av AT-läkare läkarstuderande och sjuksköterskor.


Jag samtycker till att TEVA lagrar ovanstående uppgifter. Läs mer om vår privacy policy.

Teriparatide Teva. Rx (F). ATC-kod H05AA02. Lösning, i förfylld injektionspenna, 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvätska. Indikation: Teriparatide Teva är avsett för vuxna. Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män med ökad risk för frakturer. Incidensen vertebrala och icke-vertebrala frakturer reduceras signifikant hos postmenopausala kvinnor men detta har ej visats för höftfrakturer. Behandling av osteoporos i samband med kronisk systemisk glukokortikoidbehandling hos kvinnor och män med ökad risk för frakturer. Varningar och begränsningar: Teriparatide är kontraindicerat vid: Hyperkalcemi. Allvarligt nedsatt njurfunktion. Andra metaboliska bensjukdomar (inklusive hyperparatyreoidism och Pagets bensjukdom) än primär osteoporos eller glukokortikoidinducerad osteoporos. Oförklarad stegring av alkalisk fosfatas. Tidigare strålbehandling av skelettet (utvärtes eller genom implantat). Patienter med skelettumörer eller skelettmetastaser ska ej behandlas med teriparatid. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”. Graviditet/amning: Teriparatide Teva är kontraindicerat för behandling under graviditet och amning. Subventioneras endast för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter. Grupperna begränsas på följande sätt: 1) Som förstahandsbehandling endast för: a) patienter som har T-score mindre än -3 och har haft minst två kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur. b) patienter med T-score mindre än -2,5 och har haft minst en klinisk kotfraktur och som kommer att behandlas med glukokortikoider i minst 6 månader med en dos motsvarande minst 5 mg prednisolon per dygn. 2) Som andra- eller tredjehandsbehandling vid T-score mindre än -2,5 och då: a) patienten haft minst en klinisk kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling, eller b) patienten under pågående behandling med annat benskörhetsläkemedel drabbats av minst två kliniska kotfrakturer. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2022-08. För ytterligare information och aktuellt pris se www.Fass.se. Teriparatide
Teva tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 14 juni 2022

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se