Våra läkemedel inom psykiatri

Pregabalin Teva

Tillvänjning

Pregabalin är ett antiepileptikum och därmed klassat som en icke utbytbar substans. Apoteket kommer därför inte att byta originalpreparatet Lyrica (pregabalin) mot billigare tillgängliga generiska alternativ1, som Pregabalin Teva, oavsett vilken indikation det är förskrivet på.

TillvänjningRisk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Metylfenidat Teva

Beroendeframkallande Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Metylfenidat Teva, kapsel med modifierad frisättning är ett centralstimulerande läkemedel med två tydliga frisättningstoppar. Vilket hämmar återupptag av noradrenalin och dopamin i centrala nervsystemet. Metylfenidat är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga.
Långverkande Metylfenidat Teva kapslar är indicerade för behandling av ADHD hos vuxna som en del i det totala behandlingsprogrammet.

Metylfenidat Teva är ett icke utbytbart generika. Apoteket kommer därför inte att automatiskt byta originalpreparatet Ritalin (metylfenidat) mot Metylfenidat Teva. Aktivt byte av den förskrivande läkaren behövs.

Lamotrigin Actavis

Lamotrigin används som tilläggsbehandling eller som monoterapi för såväl partiella som generaliserade anfall.

Även som monoterapi av typiska absenser.

Lamotrigin Actavis används även vid behandling av vuxna med bipolär sjukdom.

- Prevention av depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom.

TillvänjningPregabalin är narkotikaklassat enligt Läkemedelsverkets förteckning IV och V. Vid förskrivning krävs särskild receptblankett och förskrivarkod. Kräver intyg för att medföras inom Schengenområdet. Pregabalin Teva (Pregabalin) hårda kapslar 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg. ATC-kod: N03AX16. Rx (F). Begränsning av subvention: Subventioneras vid: 1) epilepsi  2) neuropatisksmärta endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Terapeutiska indikationer: 1) Epilepsi; Pregabalin Teva är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. 2) Generaliserat ångestsyndrom; Pregabalin Teva är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. 3) Neuropatisk smärta Pregabalin Teva är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Det har efter marknadsintroduktion förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner, innefattande fall av angioödem. Behandlingen med pregabalin ska avbrytas omedelbart vid symtom på angioödem, såsom svullnad av ansikte, i och runt munnen eller svullnad av de övre luftvägarna. Fall av felaktig användning, missbruk och beroende har rapporterats. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk eller beroende av pregabalin. Senaste översyn av produktresumén 2019-04-05. För aktuellt pris, dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt övrig Information, se www.fass.se. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, info@teva.se.

Lamotrigin Actavis: Rx F. Tablett, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg och dispergerbar tablett, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Indikation: Epilepsi: Vuxna och ungdomar från 13 år: Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella och generaliserade anfall inklusive tonisk-kloniska anfall. Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Barn och ungdomar från 2–12 år: Tilläggsbehandling av partiella och generaliserade anfall inklusive toniskkloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Monoterapi av typiska absenser. Bipolär sjukdom: Vuxna från 18 år: Prevention av depressiva episoder hos patient med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. Lamotrigin är inte indicerat för akut behandling av maniska och depressiva tillstånd. Varningar och försiktighet: Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för flera indikationer. Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH: Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin. Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos. Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas. EKG av Brugadatyp: Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med Brugadas syndrom. Var uppmärksam på hudreaktioner som kan vara tecken på allvarlig överkänslighetsreaktion. ATC: N03AX09Informationen baseras på produktresuméer daterade 2019-01-03. För mer information och aktuellt pris se www.fass.se

Metylfenidat Teva, Rx, F, ATC-kod N06BA04,  Beroendeframkallande Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Särskild receptblankett krävs 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg kapsel med modifierad frisättning, hård.

Indikation: Metylfenidat Teva är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandling måste initieras och ske under överseende av en läkare som är specialiserad på behandling av ADHD så som en specialist på beteendestörningar hos barn, en specialist inom barn- och ungdomspsykiatri eller en psykiatriker. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM eller riktlinjerna i ICD och ska grundas på fullständig anamnes och utvärdering av patienten. Diagnos kan inte ställas enbart på närvaro av ett eller flera symtom. För fullständig indikationstext se SPCn. Varningar och försiktighet: Före förskrivning är det nödvändigt att genomföra en bedömning av patientens utgångsvärde beträffande kardiovaskulär status inklusive blodtryck och hjärtfrekvens. En omfattande anamnes ska dokumentera samtidig medicinering, nuvarande och tidigare medicinska och psykiska sjukdomar eller symtom, sjukdomshistoria inom familjen av plötslig kardiell eller oförklarad död och noggrann journalföring av längd och vikt på tillväxtdiagram före behandling Behandling med metylfenidat är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder. Läkare som väljer att använda metylfenidat under längre perioder (mer än 12 månader) till barn och ungdomar med ADHD ska regelbundet omvärdera den långsiktiga nyttan av läkemedlet för varje enskild patient med perioder utan behandling för att bedöma hur patienten fungerar utan läkemedel. Noggrann övervakning krävs när metylfenidat sätts ut eftersom detta kan demaskera depression eller kronisk överaktivitet. Vissa patienter kan kräva långvarig uppföljning.

Metylfenidat Teva tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumé 2018-09-25.

Referens:

Senast uppdaterad 30 mars 2020

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.