Våra läkemedel inom smärta

Opioider fyller en viktig roll inom sjukvården som smärtstillande läkemedel men detta måste balanseras mot risk för missbruk och beroende. Innan förskrivning av dessa läkemedel är aktuell behöver ett flertal aspekter beaktas. I vårt dokument kan du läsa mer om Tevas ställningstagande gällande ansvarsfull förskrivning av opioider och Läkemedelsverkets rekommendationer.

Gabapentin Actavis

Gabapentin används som tilläggsläkemedel til patienter med partiella och eller sekundära generaliserade anfall, Gabapentin normaliserar frisättningen av exitatoriska transmittorsubstanser via bindning till alpha(2)delta receptorn.

Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna.

Pregabalin Teva

Tillvänjning

Pregabalin är ett antiepileptikum och därmed klassat som en icke utbytbar substans. Apoteket kommer därför inte att byta originalpreparatet Lyrica mot billigare tillgängliga generiska alternativ1, som Pregabalin Teva, oavsett vilken indikation det är förskrivet på.

TillvänjningRisk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Enoxy Depot (oxikodon)

Enoxy Depot (oxikodon) är ett opioidanalgetikum med indikation svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika. Enoxy Depot är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre. Varningar och försiktighet: Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. Oxikodon ska inte användas längre än nödvändigt. Oxikodon har en primär beroendepotential och missbruksprofilen är densamma som för andra starka opioidagonister.

BeroendeframkallandeBeroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel

Gabapentin Actavis: Rx, F hård kapsel 100 mg, 300 mg och 400 mg. Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 års ålder. Gabapentin är indicerat som monoterapi vid partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Gabapentin är indicerat som behandling av perifer neuropatisk smärta som smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Liten ökad risk för suicidalbeteende, viktigt att notera tecken på överkänslighet som kan vara livshotande, så som feber eller lymfadenopati (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms). ATC: N03AX12. För ytterligare information och aktuellt pris vänligen se www.fass.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2023-08.

TillvänjningPregabalin Teva (Pregabalin) Rx (F). Hårda kapslar 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg och 300 mg. ATC-kod: N03AX16.  Begränsning av subvention: Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) neuropatisksmärta endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Terapeutiska indikationer: 1) Epilepsi; Pregabalin Teva är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. 2) Generaliserat ångestsyndrom; Pregabalin Teva är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. 3) Neuropatisk smärta Pregabalin Teva är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Det har efter marknadsintroduktion förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner, innefattande fall av angioödem. Behandlingen med pregabalin ska avbrytas omedelbart vid symtom på angioödem, såsom svullnad av ansikte, i och runt munnen eller svullnad av de övre luftvägarna. Fall av felaktig användning, missbruk och beroende har rapporterats. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk eller beroende av pregabalin. För aktuellt pris, dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt övrig Information, se www.fass.se. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100,info@teva.se. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2023-03-29

TillvänjningRisk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel

Beroendeframkallande  Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel
Enoxy Depot (oxikodon) Rx, F. Depottabletter 10 mg, 20 mg, 40 mg. ATC-kod: N02AA05. Naturliga opiumalkaloider.  Indikation: Svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika. Enoxy Depot är avsett för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre. Varningar och försiktighet: Innan behandling med Enoxy Depot påbörjas och under behandlingen ska behandlingsmål och en utsättningsplan överenskommas med patienten. (se avsnitt 4.2). Före och under behandling ska patienten också informeras om riskerna för och tecknen på opiodbrukssyndrom (missbruk och beroende). Om sådana tecken uppstår ska patienten rådas att kontakta läkare.En högre dos och mer långvarig behandling kan öka risken för att utveckla opioidbrukssyndrom. Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. Oxikodon ska inte användas längre än nödvändigt. Oxikodon har en primär beroendepotential och missbruksprofilen är densamma som för andra starka opioidagonistr. Oxikodon kan komma att missbrukas av personer med latent eller uppenbart beroende. Detta läkemedel ska undvikas under graviditet och amning. Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS‑depressiva effekten. Om det beslutas att förskriva oxikodon samtidigt med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se
Datum för översyn av produktresumén 2023-04-20.
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, info@teva.se.

 

 

Referens:

Senast uppdaterad 24 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se