Alkohol beroende

Transplantation

I Sverige lever för närvarande c:a 5000 personer med transplanterad njure och c:a 1400 med transplanterad lever.1

De allra flesta av de transplanterade patienterna behöver kontinuerlig immunsuppressiv behandling för att förhindra att transplantatet stöts bort.

Teva erbjuder ett flertal läkemedel inom immunsuppressiv behandling.

Teva erbjuder ett flertal transplantationsprodukter, som är icke utbytbara generika; Tacforius (takrolimus) - ett generiskt alternativ till Advagraf (takrolimus), Ciklosporin Ivax, Ciqorin (ciklosporin), Myfenax och Mykofenolatmofetil Actavis (mykofenolsyra) samt Tacni (takrolimus). Dessa produkter är samtliga immunsupprimerande och ordineras till patienter som genomgått transplantation.
Transplantation

Tacforius (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda depotkapslar 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Tacforius är indicerat för profylax mot transplantatavstötning hos njur- och levertransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas. Tacforius ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2021-07. Tacforius tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Ciklosporin IVAX (ciklosporin) Rx, F. Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare. L04AD01. Mjuk kapsel 25 mg, 50 mg, 100 mg. Ciqorin är inducerat för: Preven­tion av transplantatavstötning efter organtransplantation. Behandling av cellmedierad transplantationsavstötning hos patienter som tidigare fått annan immunsup­pressiv behandling. Prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation. Profylax eller behandling av graft-versus-host di­sease (GVHD). För andra indikationer än vid transplantation se www.fass.se. Varningar och försiktighet: Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2020-11-09. Ciqorin tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se 

Ciqorin (ciklosporin) Rx, F. Immunsuppressiva medel, kalcineurinhämmare. L04AD01. Mjuk kapsel 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg. Ciqorin är inducerat för: Prevention av transplantatavstötning efter organtransplantation. Behandling av cellmedierad transplantationsavstötning hos patienter som tidigare fått annan immunsuppressiv behandling. Prevention av transplantatavstötning efter allogen benmärgs- och stamcellstransplantation. Profylax eller behandling av graft-versus-host disease (GVHD). För andra indikationer än vid transplantation se www.fass.se. Varningar och försiktighet: Ciklosporin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Informationen är baserad på senast uppdaterad produktresumé 2018-04-09. Ciqorin tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se.

Myfenax (mykofenolsyra), Rx, Ff. Immunsuppresiva läkemedel, L04AA06, kapslar 250 mg, filmdragerade tabletter 500 mg. Myfenax är indicerat för Profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Myfenax ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel. Myfenax-behandling ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet .Myfenax ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning. Myfenax ska inte ges till kvinnor som ammar. Myfenax ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2021-02-01. Myfenax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Mykofenolatmofetil Actavis (mykofenolsyra), Rx, F, Immunsuppresiva läkemedel, L04AA06, kapslar 250 mg, filmdragerade tabletter 500 mg. Mykofenolatmofetil Actavis är indicerat för Profylax mot akut transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin och kortikosteroider. Mykofenolatmofetil Actavis ska inte ges till fertila kvinnor som inte använder högeffektiva preventivmedel. Mykofenolatmofetil Actavis-behandling ska inte påbörjas hos fertila kvinnor utan att resultatet från ett graviditetstest uppvisats för att utesluta oavsiktlig användning under graviditet . Mykofenolatmofetil Actavis ska inte användas vid graviditet förutom om det inte finns någon lämplig alternativ behandling för att förebygga transplantatavstötning. Mykofenolatmofetil Actavis ska inte ges till kvinnor som ammar. Mykofenolatmofetil Actavis ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2020-08-24. Myfenax tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.se

Tacni (takrolimus), Rx, F, L04AD02, hårda kapslar 0,5 mg, 1 mg, 5 mg. Tacni är indicerat för Profylax mot transplantatavstötning hos lever-, njur- och hjärttransplantationspatienter. Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga post-operativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas.Tacni ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiv behandling och som kan tillhandahålla adekvat uppföljning. Se fass.se för fullständig förskrivarinformation samt pris. Datum för översyn av produktresumé: 2020-08-14.  Tacni tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 25110 Helsingborg, www.teva.

Senast uppdaterad 7 oktober 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se