COPAXONE®

(glatirameracetat)

COPAXONE 20 mg/ml har varit en registrerad förstalinjesbehandling vid skovvis förlöpande MS sedan 2001.

2015 registrerades ytterligare en styrka och doseringsregim, COPAXONE 40 mg/ml, 3 gånger i veckan. Rekommenderad dosering för vuxna är COPAXONE 40 mg/ml (en förfylld spruta) administrerad som en subkutan injektion tre gånger per vecka med minst 48 timmars mellanrum.

Den verksamma substansen i COPAXONE är glatirameracetat, som är en sammansättning av peptider innehållande fyra naturligt förekommande aminosyror: L-glutaminsyra, L-alanin, L-tyrosin och L-lysin.

COPAXONE är ett immunmodulerande läkemedel som påverkar immunförsvaret och har en antiinflammatorisk verkan i det centrala nervsystemet. Den tänkta verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd men en visad effekt är att läkemedlet verkar tillsammans med immunsystemet och reglerar obalansen mellan de proinflammatoriska och de antiinflammatoriska vita blodkropparna, en obalans som uppstår vid MS.

Immunmodulerande läkemedel skiljer sig från immunosuppressiva läkemedel genom att modifiera immunologiska processer som tros ligga bakom utvecklingen av MS, istället för att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet.

Vid behandling med COPAXONE föreligger inget krav eller rekommendation för extra monitorering i form av blodprovskontroller.

Inga neutraliserande antikroppar (NAb), som i vissa fall kan göra så att MS-behandlingen blir verkningslös, har kunnat påvisas vid behandling med COPAXONE.1

Så fungerar COPAXONE®

Mekanismen med vilken glatirameracetat utövar sin effekt på patienter med MS är inte till fullo klargjord. Den tänkta mekanismen är dock att den modifierar immunologiska processer, vilka man tror svarar för patogenesen vid MS.

Den aktiva substansen absorberas redan i den subkutana vävnaden och en stor del av dosen bryts snabbt ned till mindre fragment som presenteras för immunsystemet.

Instruktionsfilm CSYNC

Referens:

  1. www.fass.se

Copaxone® (glatirameracetat), Rx, (F), ATC-kod L03AX13. Injektionsvätska, förfylld spruta 20mg/ml och 40mg/ml. Indikation: Copaxone är indicerat för behandling av skovvis förlöpande former av multipel skleros (MS) (se avsnitt 5.1 för viktig information om den population för vilken effekt har fastställts). Copaxone är inte indicerat vid primär eller sekundär progressiv MS. Varningar och försiktighet: Copaxone skall endast administreras subkutant. Copaxone skall ej administreras intravenöst eller intramuskulärt. Graviditet och amning:  Som en försiktighetsåtgärd bör användning av COPAXONE under graviditet undvikas såvida inte nyttan för modern överväger risken för fostret. Copaxone kan användas vid amning. För fullständig information och pris, se fass.se. SPC datum 202202 respektive 202203. Begränsning, vid nyinsättning subventioneras läkemedlet endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon β-preparat, eller när behandling med interferon β-preparat inte är ett lämpligt alternativ. Copaxone tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Senast uppdaterad 13 januari 2023

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se