Våra läkemedel inom onkologi och hematologi

Ratiograstim®

(Filgrastim)

Ett kortverkande (G-CSF) som används vid kemoterapibehandlingar för att minska risken för febril neutropeni, som kan vara livshotande. Ratiograstim tas som en s.c. spruta 11 gånger per kemoterapicykel.

Eporatio®

(Epoetin Theta)

Ett erytropoetin stimulerande läkemedel som ffa används av njursjuka patienter, som inte kan bilda kroppseget epo. Epo behövs vid mognaden av röda blodkroppar, som bär syret i kroppen. Epo tas även av patienter med cancer som kan, pga kemoterapi, få anemi. Eporatio tas som en s.c. spruta en eller tre gånger i veckan.

Ratiograstim® (filgrastim) Rx, F, Immunstimulerande medel, kolonistimulerande faktorer. L03AA02. Indikationer: reducerar durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med cytotoxisk kemoterapi. Mobilisering av perifera stamceller (PBPC). Behandling av kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni. Persisterande neutropeni hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella infektioner. Varningar och försiktighet: Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda doseringsanvisningar. Filgrastim bör inte ges till patienter med svår kongenital neutropeni (Kostmans syndrom) med onormal cytogenetik. Se speciell försiktighet hos olika patientgrupper i avsnitt 4.4 i produktresumén. Ratiograstim injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 30 MIE och 48 MIE. Ratiograstim tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se. För ytterligare information samt pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé, 2021-05.

Eporatio® (epoetin theta, rekombinant humant erytropoietin), Rx, F, B03XA01 förfyllda sprutor 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000 och 30 000 IE. ATC-kod: B03XA01. Särskild receptblankett krävs. Indikationer: Behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursvikt hos vuxna patienter och behandling av symtomatisk anemi hos vuxna cancerpatienter med icke myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. Kontraindikationer: Okontrollerad hypertoni. Varningar och försiktighet: För att säkerställa effektiv erytropoes ska järnstatus utvärderas för alla patienter före och under behandling. Allvarliga hudbiverkningar såsom Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilka kan vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med epoetinbehandling. De allvarligare fallen har observerats vid behandling med långverkande epoetiner. Graviditet: Som en försiktighets­åtgärd bör man undvika användning av Eporatio under graviditet. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Eporatio efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Se www.fass.se för fullständig förskrivningsinformation inkl. pris. Datum för översyn av produktresumé 09/2023. Eporatio tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, www.teva.se

Senast uppdaterad 10 oktober 2022

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se